Pravne informacije

Pravno obvestilo

Prosimo, da pozorno preberete te Pogoje izvajanja Storitev (Pogodba). Z uporabo Storitev (kot so opredeljene spodaj) se šteje, da soglašate s predmetno Pogodbo. Priporočamo vam, da natisnete izvod predmetne Pogodbe za potrebe nadaljnje uporabe. Pridržujemo si pravico do sprememb, na način kot je opisano spodaj.

To Pogodbo sklepate z družbo Janssen Pharmaceutica NV (Družba ali mi) glede uporabe spletnega mesta "Janssen With Me", ki se nahaja na domeni www.janssenwithme.com (skupaj: Storitve).

Če niste pripravljeni sprejeti določil in pogojev Pogodbe, vas prosimo, da ne dostopate do Storitev in jih ne uporabljate. Za podrobnejšo opredelitev podatkov, ki jih zbiramo in načina njihove uporabe, si oglejte naš Pravilnik o zasebnosti.

TA SPLETNA STRAN JE NAMENJENA UPORABI S STRANI PREBIVALCEV EVROPSKIH DRŽAV (RAZEN ZDRUŽENEGA KRALJESTVA), DRŽAV BLIŽNJEGA VZHODA IN AFRIŠKIH DRŽAV. POTRJUJETE, DA STE POLNOLETI ALI, ČE NISTE, DA STE PRIDOBILI SOGLASJE STARŠEV ALI SKRBNIKOV ZA SKLENITEV TE POGODBE.

ČE UPORABLJATE STORITVE V IMENU ALI V KORIST ORGANIZACIJE, S KATERO STE POVEZANI, POMENI DA SOGLAŠATE Z DOLOČILI TE POGODBE V SVOJEM IMENU IN V IMENU ORGANIZACIJE. PRAV TAKO POTRJUJETE, DA STE POOBLAŠČENI ZA PODAJO SOGLASJA K DOLOČILOM TE POGODBE V IMENU ORGANIZACIJE. Vsi sklici v tej Pogodbi se nanašajo tako na posameznika kot tudi na vsakršno takšno organizacijo.

 1. Pravica do sprememb. Pridržujemo si pravico do spremembe Pogodbe (iz kakršnegakoli razloga, kot so spremembe v funkcionalnostih ali storitvah, ki jih ponuja Spletna stran ali zaradi potreb spremembe zakonodaje), na način, da vas o takšnih spremembah obvestimo na kakršenkoli razumen način in preko Storitev zagotovimo na razpolago revidirano Pogodbo. Takšne spremembe ne bodo veljale za kakršnekoli spore z Družbo, ki nastanejo pred dnem objave spremenjene Pogodbe ali preden ste bili na drugačen način obveščeni o takšnih spremembah. Vaša uporaba Storitev po kakršnihkoli spremembah pomeni, da spremembe sprejemate. Legenda zgoraj Zadnjič posodobljeno prikazuje, kdaj je bila ta Pogodba nazadnje spremenjena.

  V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, lahko kadarkoli in brez odgovornosti za morebitno škodo spremenimo ali ukinemo vse ali del Storitev (npr. zaradi prilagoditev spremenjeni zakonodaji, da bi zagotovili varnost Storitev, zaradi implementacije razumnih tehničnih prilagoditev in izboljšav, zaradi sprememb storitev in funkcij, ki jih ponuja Spletna stran); ali ponudimo možnosti nekaterim ali vsem uporabnikom po lastni presoji. Poskušali vas bomo na razumen način obvestiti o kakršnihkoli spremembah, ki bi lahko imele bistven negativen učinek na vašo uporabo Storitev kot celote.

 2. Izjava o omejitvi odgovornosti
  INFORMACIJE, VKLJUČNO S KAKRŠNIMIKOLI NASVETI IN PRIPOROČILI, KI SO PONUJENE KOT DEL STORITEV, SO IZKLJUČNO IZOBRAŽEVALNE IN INFORMACIJSKE NAMENE. NISO NAMENJENE KOT MEDICINSKI ALI ZDRAVSTVENI NASVETI, KOT TUDI NE ZA NAMENE OBLIKOVANJA MEDICINSKIH DIAGNOZ ALI ZDRAVLJENJA KAKRŠNIHKOLI TEŽAV. PRAV TAKO TAKŠNE INFORMACIJE NISO NAMENJENE KOT NADOMESTILO ZA STROKOVNE NASVETE IN STORITVE S STRANI KVALIFICIRNIH IZVAJALCEV ZDRAVSTVENIH STORITEV, KI SO SEZNANJENI Z VAŠIM ZDRAVSTVENIM STANJEM. GLEDE OBRAVNAVE KAKRŠNIHKOLI ZDRAVSTVENIH STANJ IN PRED ZAČETEKOM KAKRŠNEGAKOLI NOVEGA ZDRAVLJENJA VEDNO PRIDOBITE NASVET ZDRAVNIKA ALI DRUGEGA KVALIFICIRNEGA IZVAJALCA ZDRAVSTVENIH STORITEV. UPORABA STORITEV JE LAHKO VEZANA NA DODATNE IZJAVE IN OPOZORILA, KI SE LAHKO POJAVIJO V OKVIRU UPORABE STORITEV.

  DRUŽBA NE PREVZEMEMA NOBENE ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNEKOLI POSLEDICE, KI SO NEPOSREDNO ALI POSREDNO POVEZANE S KAKRŠNIMKOLI RAVNANJEM ALI OPUSTITVIJO, KI JO OPRAVITE NA PODLAGI INFORMACIJ, KI SO PONUJENE KOT DEL STORITEV, ALI NA PODATKIH ALI DRUGIH VSEBINAH, KI SO POBUJENE KOT DEL STORITEV. STREMIMO K TEMU, DA BI BILE INFORMACIJE, KI SO PONUJENE KOT DEL STORITEV, PRAVILNE, POPOLNE IN AKTUALNE, NE DAJEMO PA NOBENIH ZAGOTOVIL IN NI PODLAGE ZA OGOVORNOST DRUŽBE ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO ALI IZGUBO, POVEZANO S PRAVILNOSTJO, POPOLNOSTJO IN PRAVOČASNOSTJO INFORMACIJ, ZAGOTOVLJENIH KOT DEL STORITEV.

 3. Informacije, posredovane prek Storitev. Posredovanje informacij, ki jih Družbi posredujete prek Storitev, je urejeno v Pravilniku o zasebnosti, vključno z našo politiko piškotkov, ki se nahaja v Pravilniku o piškotkih.

 4. Vprašanja pristojnosti. Storitve niso nujno ustrezne ali na voljo za uporabo v vseh jurisdikcijah. Vsaka uporaba Storitev je na lastno odgovornost, pri uporabi pa je potrebno upoštevati vse veljavne zakone, pravila in predpise. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli delno ali v celoti omejimo dostop do Storitev, pri čemer se omejitev lahko nanaša na katerokoli posamezno osebo ali geografsko območje, ki ga izberemo po lastni presoji iz utemeljenih razlogov (npr. zaradi zagotovite skladnosti z zakoni in regulativnimi zahtevami, zaradi zagotovitve varnosti Storitev ali implementacije razumnih tehničnih prilagoditev).

 5. Dopustna uporaba in pravila ravnanja. Prepovedana je:
  • Objava, prenos ali drugačne oblike dajanja na voljo vsebin preko Storitev ali vsebin, ki so v povezavi s Storitvami in so ali bi lahko bile: (a) grozeče, vznemirjajoče, ponižujoče, sovražne, zastrašujoče, ali, ki drugače ne spoštujejo pravic in dostojanstva drugih; (b) obrekljive, klevetniške ali goljufive; (c) nespodobne, neprimerne, pornografske ali drugače sporne; ali (d) zaščitene z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, poslovno skrivnostjo, pravico do objave ali zasebnosti, ali katerokoli stvarno pravico, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja osebe, na katero se nanašajo.
  • Pornografija, Trojanski konj, “Easter Egg”, “Time Bomb”, vohunska programska oprema ali druga računalniška koda, datoteka ali program, ki je ali je lahko potencialno škodljiva ali namenjena poškodovanju ali zlorabe delovanja ali spremljanju uporabe katerekoli strojne ali programske opreme ali druge opreme (Virus).
  • Uporaba Storitev za kakršnekoli komercialne namene, vključno z uporabo za zasebne komercialne namene ali kakršnekoli komercialne namene, ki vam lahko prinesejo koristi.
  • Uporaba Storitev za kakršenkoli namen, ki je goljufiv ali drugače nezakonit.
  • Zbiranje podatkov o uporabnikih Storitev na kakršenkoli način, vključno z obratnim inženirstvom.
  • Motenje delovanja Storitev ali strežnikov ali omrežij, ki se uporabljajo za dostop do Storitev, vključno z vdorom ali uničenjem kateregakoli dela Storitev, ali kršitve katerekoli zahteve ali politike uporabe takšnih strežnikov ali omrežij.
  • Omejitev ali preprečitev uporabe Storitev katerikoli osebi.
  • Reprodukcija, spreminjanje, prilagajanje, prevajanje, ustvarjanje izpeljanih del, prodajanje, dajanje v najem, zakup, posojanje, časovni zakup, distribucija, ali drugačno izkoriščajte kateregakoli dela (ali kakršnokoli uporabe) Storitev, razen kar je brez potrebe po izrecnem predhodnem pisnem soglasju dovoljeno s to Pogodbo.
  • Obratno inženirstvo, dekompilacija, ali razstavljanje kateregakoli dela Storitev, razen če je taka omejitev izrecno prepovedana z veljavno zakonodajo.
  • Odstranitev kakršnegakoli obvestila o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah ali drugih lastniških pravicah iz Storitev.
  • Vključitev katerikoli dela Storitev v katerikoli izdelek ali storitev brez našega izrecnega predhodnega pisnega soglasja.
  • Sistematično prenašanje in shranjevanje vsebine storitev.
  • Uporaba kakršnegakoli robota, programa »Spider«, aplikacije za iskanje po spletnem mestu ali druge ročne ali samodejne naprave za pridobivanje, indeksiranje ali rudarjenje podatkov ali kakšno drugačno zbiranje vsebine storitev ali reproduciranje ali zaobid navigacijske strukture ali predstavitve storitev, brez našega izrecnega predhodnega pisnega soglasja. Ne glede na zgoraj navedeno in ob upoštevanju vsakokratnih navodil, objavljenih v datoteki robots.txt, ki se nahaja v izvornem imeniku Storitev, operaterjem javnih iskalnikov dovolimo uporabo programa »Pajek« za kopiranje gradiva iz Storitev samo za namen (in samo v obsegu, ki je potreben) ustvarjanja javno dostopnih in iskanih indeksov takšnih vsebin, ne dovoljujemo pa uporabe predpomnilnikov ali arhiviranja takšnih vsebin. Pridržujemo si pravico, da takšno dovoljenje kadarkoli prekličemo brez predhodnega obvestila na splošno ali v posebnih primerih.

  Za pridobitev, vzdrževanje in plačilo vse strojne opreme, telekomunikacijskih in drugih storitev, ki so potrebne za uporabo Storitev, ste odgovorni sami.

 6. Elektronske komunikacije. Informacije, posredovane kot del Storitev, lahko predstavljajo elektronsko komunikacijo. Komunikacija z nami, ki se vrši prek uporabe Storitev ali preko drugih oblik elektronskih medijev, kot je elektronska pošta, se šteje za elektronsko komunikacijo. Strinjate se, da elektronska komunikacija z naše strani poteka v skladu z lokalno zakonodajo o zasebnosti in preprečevanju neželene pošte ter da so takšna elektronska sporočila, kot tudi obvestila, razkritja, dogovori in druga pisanja, ki vam jih posredujemo v elektronski obliki, enakovredna pisni komunikaciji in imajo enako veljavo in učinek, kot če bi imela pisno obliko in bila podpisana s strani pošiljatelja sporočila.

 7. Povratne informacije. Če nam posredujete kakršnekoli ideje ali predloge (Povratne informacije), soglašate, da Povratne informacije niso zaupne narave in da je vaše posredovanje takšnih informacij neodplačno, nenaročeno in brez omejitev ter nam ne nalaga nobenih obveznosti glede takšnih Povratnih informacij. Povratne informacije lahko uporabimo za kakršenkoli namen. Zoper Družbo ne morete uveljavljati nobenih zahtevkov, ki se nanašajo kakršnokoli uporabo ali neuporabo Povratnih informacij s strani Družbe.

 8. Spremljanje uporabe Storitev. Vaš dostop do Storitev ali njihovo uporabo lahko (vendar nismo dolžni) analiziramo. Podatke o vašem dostopu do Storitev in njihovi uporabi lahko razkrijemo v skladu z veljavno zakonodajo ali na zahtevo sodišča ali organa pregona ali drugega državnega organa ali drugače v skladu z našo Politiko zasebnosti.

 9. Vaša pravica do uporabe Storitev. Potrjujete, da vse pravice intelektualne lastnine, ki so vsebovane v Storitvah, vključno s Spletno stranjo, pripadajo Družbi ali subjektu, ki v razmerju družbe nastopa kot dajalec licence. Razen pravice dostopa do Storitev skladno s to Pogodbo, nimate pravice do Storitev. Spletno stran si lahko ogledate samo v času trajanja te Pogodbe ob upoštevanju skladnosti uporabe, na katerikoli napravi, vendar izključno za osebno, nekomercialno uporabo. Če ne spoštujete te Pogodbe, morate nemudoma prenehati uporabljati Storitve. Dolžni ste zagotoviti, da je vaša naprava varna in odgovorni ste za njeno ustrezno zaščito.

 10. Lastninske pravice Družbe. Družba in njeni dobavitelji so lastniki Storitev, ki so zaščitene s stvarnimi pravicami in zakonodajo, vključno z uporabljeno programsko opremo za digitalno pisavo (Pisava) ter vsemi blagovnimi in storitvenimi znamkami Družbe ter vsemi povezanimi logotipi. Pisava in vsa trgovska imena, blagovne znamke, storitvene znamke in logotipi (skupaj: Znamke), ki se uporabljajo za ali v Storitvah in niso v lasti Družbe, so last njihovih lastnikov. Naših Znamk ne smete uporabljati v povezavi s katerimkoli izdelkom ali storitvijo, ki ni naša, ali na kakršenkoli način, ki bi lahko povzročil zmedo glede pripadnosti Znamke. Ničesar v Storitvah ni dopustno razlagati kot podeljevanja kakršnekoli pravice do uporabe katerekoli Pisave ali Znamk brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravice.

 11. Vsebine tretjih oseb; Povezave. Storitve lahko dovolijo dostop do informacij, izdelkov, storitev in drugih vsebin, ki pripadajo tretjim osebam (skupaj: Vsebine tretjih oseb), vključno z vsemi dostopi prek povezav. Vsebin tretjih oseb ne nadzorujemo, ne podpiramo in zanje nismo odgovorni. Vsebin tretjih oseb nismo dolžni spremljati, dostop do kateregakoli gradiva tretjih oseb lahko kadarkoli blokiramo ali onemogočimo. Vaš dostop do Vsebin tretjih oseb ali njihova uporaba je na lastno odgovornost in je predmet vseh dodatnih določil, pogojev in politik, ki veljajo za takšne vsebine.

 12. IZKLJUČITEV JAMSTVA. STORITVE SO VAM NA VOLJO V NAJVEČJEM OBSEGU, KI JE DOVOLJEN SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO, IN SICER V OBLIKI, KAKRŠNE SO, KJE SO IN KJER SO NA VOLJO, BREZ KAKRŠNIHKOLI ZAGOTOVIL ALI POGOJEV, NE GLEDE NA TO, ALI SO LE-TI IZRECNI, IMLICIRANI ALI PREDPISANI.

  ZAVRAČAMO VSA JAMSTVA V ZVEZI S STORITVAMI V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI JE SKLADEN Z VELJAVNO ZAKONODAJO, VKLJUČNO Z JAMSTVI, VEZANIMI NA PRIMERNOST ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, NEKRŠITVAMI TER LASTNIŠTVOM.

  V NAJVEČJEM OBSEGU, DOVOLJENEM Z VELJAVNO ZAKONODAJO, IN OB UPOŠTEVANJU VSEH UPORABNIH DOLOČIL, POGOJEV ALI POLITIK, KI VELJAJO GLEDE UPORABE VSEBIN TRETJIH OSEB, KOT JE DOLOČENO V RAZDELKU 11, SO VSEBINE TRETJIH OSEB NA VOLJO, TAKE KOT SO, KJER SO IN KJER SO DOSEGLJIVE, BREZ KAKRŠNIHKOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI IMPLICIRANIH. ZAVRČAMO VSA JAMSTVA V ZVEZI Z VSEBINAMI TRETJIH OSEB.

  BREZ OMEJITVE SPLOŠNE VELJAVE ZGORNJIH DOLOČIL, V NAJVEČJEM OBSEGU, KI JE DOVOLJEN PO VELJAVNI ZAKONODAJI, NE DAJEMO NOBENIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, DA BODO STORITVE VARNE, DA BODO KAKRŠNIKOLI VARNOSTNI UKREPI, KI JIH UPORABLJATE PREPREČILI NEPOOBLAŠČENI DOSTOP DO INFORMACIJ V ZVEZI Z VAŠO UPORABO STORITEV ALI DA DO INFORMACIJ, VEZANIH NA VAŠO UPORABO STORITEV NE BO DOSTOPALA ALI JIH ZLORABILA TRETJA OSEBA.

  VSE OBLIKE IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI V TEJ POGODBI (VKLJUČNO V TEM RAZDELKU, KOT TUDI V DRUGIH DELIH V TEJ POGODBI) SO DOLOČENE V DOBRO DRUŽBE IN TER Z NJO POVEZANIH DRUŽB TER NJIHOVIH DRUŽBENIKOV, DELNIČARJEV, POSLOVODNIH OSEB, USLUŽBENCEV, ZAPOSLENIH, ZASTOPNIKOV, AGENTOV, DAJALCEV LICENCE, DOBAVITELJEV IN PONUDNIKOV STORITEV TER NJIHOVIH NASLEDNIKOV IN PREVZEMNIKOV (SKUPAJ: PREDSTAVNIKI DRUŽBE).

  Čeprav sprejemamo razumne ukrepe, da bi ohranili pravočasnost, celovitost in varnost Storitev, ne moremo zagotoviti, da Storitve so in bodo ostale posodobljene, popolne, pravilne in varne ter da bo dostop do njih nemoten. Storitve lahko vključujejo netočnosti, napake in vsebine, ki so v nasprotju s to Pogodbo. Poleg tega se lahko zgodi, da tretje osebe nepooblaščeno spreminjajo Storitve. Če se seznanite s kakršnokoli takšno spremembo, prosimo uporabite povezavo Kontaktirajte nas in nas seznanite z opisom takšne spremembe in kje v Storitvah se nahaja.

 13. OMEJITEV ODGOVORNOSTI.
  NIČ V TEJ POGODBI NE OMEJUJE, IZKLJUČUJE, SPREMINJA ALI NE NAMERAVA OMEJITI, IZKLJUČITI ALI SPREMENITI KATERIHKOLI ZAKONSKO DOLOČENIH PRAVIC POTROŠNIKOV SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO.

  V NAJVEČJEM OBSEGU, KI JE DOVOLJEN PO VELJAVNI ZAKONODAJI: (A) DRUŽBA NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNEKOLI POSREDNE, NAKLJUČNE, POSLEDIČNE, POSEBNE, ALI KAZENSKE ŠKODE TER PREMOŽENJSKOPRAVNE ZAHTEVKE V KAKRŠNIHKOLI OBLIKAH, ALI ZA IZGUBE, KI ZA VAS ALI ZA DRUŽBO NISO BILE RAZUMNO PREDVIDLJIVE V ČASU SKLEPANJA TE POGODBE IN IZHAJAJO IZ STORITEV ALI SO V POVEZAVI Z NJIMI ALI TO POGODBO ALI KAKRŠNOKOLI POGODBO, DELIKTNIM RAVNANJEM (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), OBJEKTIVNO ODGOVORNOSTJO ALI DRUGO TEORIJO (SKUPNO: POSREDNA ŠKODA). ŠTEJE SE, DA JE IZGUBA ALI ŠKODA PREDVIDLJIVA, ČE JE OČITNO, DA SE BO ZGODILA, ALI JE BILO V ČASU SKLEPANJA POGODBE TAKO VAM KOT DRUŽBI ZNANO, DA SE LAHKO ZGODI.

  BREZ OMEJITEV GLEDE ZGORAJ NAVEDENEGA, NE ODGOVARJAMO ZA POSREDNE IZGUBE KAKRŠNEKOLI VRSTE, KI SO POSLEDICA VAŠE UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STORITEV ALI KATERIHKOLI PRODUKTOV ALI VSEBIN TRETJIH OSEB, VKLJUČNO S KAKRŠNIMIKOLI VIRUSI, KI SE LAHKO PRENAŠAJO Z NJIMI.

  PREDSTAVNIKI DRUŽBE NE IZKLJUČUJEJO ALI NA KAKRKŠEKOLI NAČIN OMEJUJEJO ODGOVORNOSTI, KI JO IMA DRUŽBA DO VAS, KJER BI BILA TAKŠNA IZKLJUČITEV NEZAKONITA. TO VKLJUČUJE ODGOVORNOST ZA SMRT ALI TELESNO POŠKODBO, POVZROČENO ZARADI MALOMARNOSTI DRUŽBE ALI MALOMARNOSTI NJENIH ZAPOSLENIH, ZASTOPNIKOV ALI PODIZVAJALCEV, ODGOVORNOST ZA HUDO MALOMARNOST ALI ZA NAKLEPNO RAVNANJE ALI GOLJUFIJO.

  NAŠA MAKSIMALNA SKUPNA ODGOVORNOST ZA VSO ŠKODO, IZGUBE IN VZROKE ZA DEJANJA, KI IZHAJAJO IZ STORITEV ALI SO V POVEZAVI Z NJIMI ALI TO POGODBO, ALI NA PODLAGI POGODBENEGA RAZMERJA ALI DELIKTA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO) ALI DRUGAČE, NE SME PRESEČI VEČJEGA IZMED SLEDEČEGA (A) SKUPNA VSOTA, KI JE BILA DRUŽBI PLAČANA ZA UPORABO STORITEV (ČE SO BILE STORITVE PLAČANE); ALI (B) DESET AMERIŠKIH DOLAROV (10 USD).

  VSE OMEJITVE KAKRŠNEKOLI ODGOVORNOSTI V TEJ POGODBI (VKLJUČNO V TEM RAZDELKU ALI DRUGJE V TEJ POGODBI) SO DOLOČENE TAKO V DOBRO DRUŽBE KOT PREDSTAVNIKOV DRUŽBE.

  GLEDE POGOJEV, ZAGOTOVIL ALI GARANCIJ, KI JIH NI MOGOČE IZKLJUČITI PO VELJAVNI ZAKONODAJI, DO OBSEGA, KI JE DOVOLJEN PO VELJAVNI ZAKONODAJI, JE NAŠA ODGOVORNOST OMEJENA (PO NAŠI IZBIRI) NA PONOVNO DOBAVO ALI POVRAČILO STROŠKOV USTREZNEGA DELA STORITEV.

 14. Zahtevki tretjih oseb. V primeru tožbe s strani tretje osebe, ki je rezultat vaše kršitve te Pogodbe ali vaše kršitve katerekoli pravice tretje osebe, boste v največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, odgovorni za vso škodo, sodbe, nagrade, izgube, stroške, izdatke in honorarje (vključno s odvetniškimi honorarji), ki jih imajo Predstavniki družbe.

 15. Odpoved. Kadarkoli lahko prenehate z uporabo Storitev, s čimer prekinete tudi to Pogodbo. Vašo uporabo Storitev lahko prekinemo ali začasno prekinemo, če ne ravnate v skladu s to Pogodbo, če sodelujete v kakršnikoli goljufiji ali zlorabi ali če vi ali kdorkoli, ki uporablja vaš račun, navede lažne podatke o identiteti. Če je v danih okoliščinah razumno mogoče, vas bomo o prekinitvi ali začasni prekinitvi obvestili vsaj štiriindvajset (24) ur vnaprej, z navedbo, da če se po presoji izkaže, da utemeljeno verjamemo, da ste bistveno kršili to Pogodbo, lahko nemudoma odpovemo ali suspendiramo vašo pravico do uporabe Storitev. Po kakršnikoli prekinitvi bo vaša pravica do uporabe Storitev takoj prenehala. Vaše obveznosti v skladu s to Pogodbo veljajo tudi po poteku ali prenehanju te Pogodbe.

 16. Uporaba prava; Pristojnost. Če ni drugače določeno z veljavno zakonodajo, se ta Pogodbo presoja in se jo razlaga skladno z belgijsko zakonodajo, ne glede na njena kolizijska načela in ne glede na vašo lokacijo. Vsi spori med vami in Družbo, ki izhajajo iz Storitev ali so v povezavi z njimi, ali to Pogodbo, ne glede na to, ali temeljijo na pogodbeni podlagi, deliktu, zakonu, goljufiji, napačni predstavitvi ali katerikoli drugi pravni teoriji, vključno z nepogodbenimi spori ali zahtevki, bodo predmet izključne pristojnosti belgijskih sodišč. Odpovedujete se kakršnimkoli ugovorom glede pristojnosti ter ugovorom forum non-conveniens. Ta 16. razdelek vam ne odvzema varstva, ki ga zagotavljajo zavezujoča določila zakonov države, v kateri imate stalno prebivališče.

 17. Filtriranje. Zaščite starševskega nadzora (kot so računalniška strojna oprema, programska oprema ali storitve filtriranja) so tržno na voljo in vam lahko pomagajo pri omejevanju dostopa do vsebin, ki so lahko škodljive ali neprimerne za mladoletnike. Informacije, kjer so navedeni trenutni ponudniki takšnih zaščitnih sredstev (ki niso potrjeno z naše strani), so na voljo na spletni strani https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers.

 18. Informacije ali pritožbe. Če imate vprašanje ali pritožbo v zvezi s Storitvami, prosimo uporabite povezavo Kontaktirajte nas.

 19. Zahtevki zaradi kršitve avtorskih pravic. Če v dobri veri menite, da vsebina, ki je na voljo v Storitvah, krši vaše avtorske pravice, nam lahko pišete po pošti in zahtevate, da takšne vsebine odstranimo ali blokiramo dostop do njih. Prosimo bodite natančni pri opredelitvi identitete in lokacije vsebin, ki domnevno kršijo avtorske pravice. Obvestila lahko pošljete preko povezave Kontaktirajte nas.

 20. Izjave o prihodnosti. Izjave, ki se pojavljajo v Storitvah, ki zadevajo Družbo, njene podružnice ali vodstvo Družbe in podružnic in niso zgodovinska dejstva, so Izjave o prihodnosti.

  Izjave o prihodnosti predstavljajo le napovedi, dejanski prihodnji dogodki pa se lahko bistveno razlikujejo od tistih, ki so obravnavani v katerikoli Izjavi o prihodnosti. Različni zunanji dejavniki in tveganja vplivajo na naše poslovanje, trge, izdelke, storitve in cene. Ti dejavniki in tveganja so opisani v našem trenutnem letnem poročilu, vloženem pri Ameriški Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC) in v drugih vlogah, ki so v pripravi pri SEC. Do naših najnovejših vlog pri SEC lahko dostopate prek sistema SEC EDGAR, ki se nahaja na spletni strani www.sec.gov, ali pa jih brezplačno dobite pri nas. Zavračamo kakršnokoli obveznost ali odgovornost za posodobitev, revizijo ali dopolnitev katerekoli Izjave o prihodnosti ali katerekoli druge izjave, ki se pojavlja v Storitvah.

 21. Druga pomembna določila. Ta Pogodba ne ustvarja in se ne sme razlagati tako, da ustvarja kakršnokoli partnerstvo, skupno podjetje, razmerje delodajalec-zaposleni, agencijsko ali franšizing razmerje med vami in nami. Ta Pogodba je sklenjena med vami in nami. Razen izjem, kot so določene v razdelkih 12, 13 in 21, nobena druga oseba nima nobenih pravic do uveljavljanja kateregakoli določila te Pogodbe. Če se ugotovi, da je katerakoli določba te Pogodbe nezakonita, nična ali iz kakršnegakoli razloga neizvršljiva, se bo ta določba štela za ločeno od te Pogodbe in ne bo vplivala na veljavnost in izvršljivost katerekoli preostale določbe te Pogodbe. Brez našega predhodnega pisnega soglasja ne smete dodeliti, prenesti ali podlicencirati katerekoli izmed pravic ali obveznosti iz te Pogodbe. Družba lahko brez omejitev dodeli, prenese ali podlicencira katerokoli ali vse svoje pravice ali obveznosti iz te Pogodbe. Nobena odpoved kakršnikoli kršitvi ali neizpolnitvi obveznosti po tej Pogodbi se ne bo štela za odpoved kakršnikoli predhodni ali kasnejši kršitvi ali neizpolnitvi obveznosti. Katerikoli naslov, napis ali naslov razdelka, ki ga vsebuje ta Pogodba, je določen zaradi priročnosti in na noben način ne opredeljuje ali pojasnjuje kateregakoli razdelka ali določbe te Pogodbe. Vsi izrazi, opredeljeni v ednini, imajo enak pomen, če se uporabljajo v množini, kjer je to primerno in če ni drugače določeno. Vsaka uporaba izraza, ki lahko vključuje tudi njegove različice, v tej Pogodbi, se razlaga tako, kot da mu sledi besedna zveza »brez omejitev«. Ta pogodba, vključno z vsemi določbami in pogoji, vključenimi v njej, predstavlja celoten dogovor med vami in nami v zvezi s predmetom te Pogodbe in, če ni goljufije, nadomešča vse predhodne ali sočasne pisne ali ustne dogovore ali dogovore v zvezi s takim predmetom. Obvestila (vključno z obvestili o spremembah te Pogodbe) vam pošiljajo preko objave v Storitvah ali po elektronski pošti (v obeh primerih tudi prek povezav) ali po navadni pošti. Tiskana različica te Pogodbe in kateregakoli obvestila, podanega v elektronski obliki, je dopustna za uporabo v sodnih ali upravnih postopkih, ki temeljijo na tej Pogodbi ali se nanašajo nanjo, v enakem obsegu in pod enakimi pogoji kot drugi prvotno ustvarjeni poslovni dokumenti in evidence, ki so bili ustvarjeni in se hranijo v tiskani obliki. Nobena stranka ne bo odgovorna za kakršnokoli neizpolnitev katerekoli obveznosti zaradi vzroka, na katerega ne more vplivati.

© Janssen Pharmaceutica NV 2019 če ni navedeno drugače. Vse pravice so pridržane.